Our people : Kas enn poz avek Meetah Luchmun

Rakont nou inpe ou lanfans ek ou parkour ?

Mo finn ne a L’Amitié, Rivière du Rempart ek monn grandi dan en fami kot ti ena 6 zanfan.
Mo kapav dir ou ki lavi pa ti osi fasil. Monn al lekol SSS Goodlands apre monn marye ek monn
komans travay pou momem. Mo ti ena enn laboutik pandan 6 an ek mo ti pe bizin okip mo bann zanfan an mem tan.

Apre monn rant lotel kot monn fer 11 an dan domenn restorasion. An Oktob 2022 monn rant ZAKADI.

Rakont nou ou lazourne travay…

Kan nou rantre gramatin nou fer enn netwayaz, nou okip nou bann plant ek nou fini fer miz anplas. Nou osi verifie avek bann kwizinie si tou bann pla disponib pou ki nou kapav gid bann klian. Apre nou prepar nou pou komans akeyir bann premie dimounn dan restoran.

Ki ou kontan kot Zakadi ?

Seki mo kontan kot Zakadi se sa lespri dekip ki ena isi. Ena enn zoli lantant familial. Nou enn ti lekip kot nou tou dan lakorite. Apre, mem si ena kit problem ou erer, nou fer tou pou rezoud li dan kalm.

Avek mo karyer dan domenn restorasion, mo kapav dir ou ki ena mwins presion isi ki dan sekter lotelri.

Ki ou kontan fer dan lavi ? ki ou pasion ?

Tou dabor mo kontan profit bann moman an fami. Se bann dimounn ki extra importan dan mo lavi.
Apre mo kontan kwi manze. Depi tipti monn pran sa labitid la. Mo osi kontan promne ek pas letan lor internet.

Ou filozofi dan lavi ?

Letan li enn zafer presie. Bizin konn so valer. Ou bizin resi trouv letan pou tou : pou ou fami, pou oumem, ou bann pastan etc.