Portrait : rencontre avec Jean-François Manne

Rakont nou inpe ou lanfans ek ou parkour.

Mo prezant mwa, Jean-François Manne, 60 an ek mo enn abitan Pamplemousses. Monn ne ek grandi a Rivière du Rempart. Lavi ti vreman dir a lepok. Monn grandi dan enn fami kot nou ti a 8 zanfan- 5 garson ek 3 tifi. A lepok, lekol ti peyan ek monn bizin aret mo letid a laz 12 an. Kan monn gagn 15 an, mo papa inn amenn mwa Latelie Maurel ki ti trouv dan Rivière du Rempart. Li ti koumadir enn liniversite kot mo finn aprann metie modler.

Laba nou ti pe fer pies pou moulin. Enn modler li fer bann model avek dibwa pou tir bann moul. Se enn travay ki fer ou konn tou, mem metie sarpantie ek menizie.

Monn fer a pe pre 13 an Latelie Maurel avan ki mo al Beau Plan Sugar Estate, touzour kouma enn modler. Nou ti fer bann pies kouma laponp ou lanpwaz an bwa. Lanpwaz-la li tini bann silind ki kraz kann. Apre 10 an dan Beau Plan Sugar Estate, monn desid pou al travay pou mo mem pandan enn moman. Lerla, monn rant Resiglas an 2002. Fer 19 an depi ki ou travay Resiglas.

Kouma ti ete kan ou ti fek rantre ?

Kan monn rant Resiglas, ti ena enn tipti latelie Solitude kot nou ti pe fer bann ti bato, kayak, sez, latab, etc. Apre enn moman, lokasion ti vinn tro ser ek lerla nou inn bouze pou al Resiglas Port Louis.

Li ti enn batiman an tol me li ti bien gran. Ek sirtou, la nou ti santi nou kouma enn vre fami ki finn reini. Ti nepli ena de latelie dan de landrwa diferan. An 2005 nou sorti Port-Louis pou vinn Calebasses. Isi finn ena ameliorasion sirtou lor bann teknik prodiksion gras a bann nouvo masinn ek zouti.

Anou koz ou metie, ki ou fer exakteman ?

An tan ki Factory Operator G1, pli presizeman Modler, mo fer bann mandrin. Par examp, pou enn pisinn, nou bizin fer so mandrin apre nou tir so moule. Presizion extra inportan. Kan ou pe get mandrin-la ou bizin pe trouv pisinn-la. Kan nou pe travay dibwa-la, nou donn li so form ek oter ki  bizin. Bizin poli ek netway li bien pou ki pena oken defo.

Eski bann teknik fabrikasion finn evolue avek letan ?

Finn ena bokou ameliorasion. Zordi-zour nou fer mandrin avec bann plywood melaminn. Nou osi ena bann zouti neseser pou fer bann top prodwi. Par examp, avan pa ti ena router pou arondi bann rebor. Avek bann zouti modern, nou fer enn travay ankor pli prop. Tan ki ena bann nouvo zafer mo pran li kouma enn challenge. Dernieman, nou fek fer enn nouvo model pisinn ki apel ‘Aqua Lounge’. Samem pli gran pisinn ki ena kot Resiglas. Fer enn mandrin pou enn model osi gro finn demand boukou travay ek presizion. Lot zafer ki inportant ankor se demoulaz. Enn pisinn li bizin ena enn ‘angle de demoulage’. Si li kare-kare, li pou difisil pou tir li. Tousala nou fini kalkile kan nou pe travay.

Ki ou kontan fer dan lavi ? Ki ou pasion ?

Mo enn dimounn ki pa kapav res anplas. Touletan mo bizin pe trouv enn ti travay pou fer mem kan mo lakaz. Sinon pou kass stress, mo kontan get tikomik ou ekout delo koule dan mo ti basin pwason.